1.2 C
Suceava
sâmbătă, aprilie 20, 2024
AcasăLocalCasa Morțun din Fălticeni, a cărei demolare a fost oprită, va fi...

Casa Morțun din Fălticeni, a cărei demolare a fost oprită, va fi pusă în siguranță de Primăria Fălticeni ce va inventaria toate clădirile din municipiu care ar putea fi clasate ca monumente istorice, a dispus Prefectura Suceava

Prefectul Alexandru Moldovan a aprobat, cu obiecțiuni, raportul comisiei mixte de verificare din care au făcut parte reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Suceava, Direcției Județene pentru Cultură, Inspectoratului de Poliție județean și ai Inspectoratului Județean în Construcții, organizată în vederea verificării situației imobilului  – Dispensar („Casa Morțun”) din strada Maior Ioan nr. 11 din municipiul Fălticeni, raportat la prevederile imperative ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Prin raportul întocmit, comisia a propus adoptarea următoarelor măsuri:

  • Constituirea unei comisii interinstituționale de specialitate, compusă din reprezentați ai autorității publice locale, ai asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea verificării și inventarierii tuturor clădirilor aflate pe raza municipiului Fălticeni care ar putea fi clasate ca monumente istorice potrivit prevederilor Legii nr. 422/200 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului nr. 2260/2008 al Ministerului Culturii privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.
  • Având în vedere pericolul pentru siguranța pietonilor pe care îl reprezintă clădirea parțial demolată, cu resturi de moloz și cărămidă din zidul demolat căzute la limita cu trotuarului străzii Maior Ioan, a riscului de prăbușire pentru elemente din interiorul construcției, Primăria municipiului Fălticeni va adopta măsuri de punere în siguranță a circulației în zonă, prin montarea de bandă avertizoare și afișe pentru interzicerea accesului și atenționarea asupra pericolului de accidentare, prin închiderea golurilor de acces în clădire și prin blocarea circulației pietonale pe trotuarul din apropierea clădirii, cu devierea circulației pietonale pe celălalt trotuar al străzii. Măsurile au fost adoptate parțial pe timpul controlului.
  • Elaborarea unei proceduri operaționale privind circuitul documentelor și evidența documentelor în cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, precum și desemnarea unei persoane responsabile cu listarea, evidența și repartizarea pe servicii/compartimente a corespondenței electronice primite pe adresa de email a instituției. Comunicarea procedurii operaționale persoanelor cu atribuții și/sau publicarea acesteia pe site-ul instituției.

În completarea propunerilor comisiei mixte, prefectul județului a dispus ca, pentru evitarea unor situații similare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, a protejării imobilelor ce pot fi clasate ca monumente istorice, precum și a adoptării imediate a măsurilor de sistare a lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava să ofere în perioada imediat următoare consultanță de specialitate tuturor primăriilor din județ, conform atribuțiilor instituționale.

Obiecțiunile ridicate de către prefectul județului la conținutul materialului supus aprobării se referă la următoarele aspecte:

  • Având în vedere faptul că, între data sesizării Direcției Județene pentru Cultură Suceava, respectiv 08.07.2022, și data concretă a verificărilor preliminare întreprinse de această instituție, inclusiv în teren, și a întocmirii notei de constatare nr. 1334/18.07.2022, există un interval de timp în care inacțiunea D.J.C. Suceava nu poate fi explicată raportat la înscrisurile puse la dispoziție și prevederile art. 23 din Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, luând în considerare că declanșarea procedurii de clasare nu a fost realizată în regim de urgență așa cum a solicitat reprezentantul Fundației Culturale „Șezătoarea” din municipiul Fălticeni, Instituția Prefectului va înainta Ministerului Culturii raportul comisiei mixte de verificare, notificând în același timp cu privire la aspectele mai sus menționate și solicitând clarificarea acestora;
  • Întrucât măsura propusă de către Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, respectiv sancționarea contravențională a Primăriei municipiului Fălticeni, conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, excede competența legală a comisiei constituite prin ordin al prefectului, se va notifica de îndată D.J.C. Suceava asupra faptului că potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 şi Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008, agenţii constatatori din cadrul instituţiei răspund de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la regimul de protejare a monumentelor istorice;
  • Motivat de expunerea în cadrul raportului comisiei a cronologiei de emitere a actelor administrative emise de către autoritatea locală (Autorizația de desființare nr. 55/28.04.2022, Ordinul de începere a lucrărilor de demolare nr. 15822/07.07.2022, Ordinul de sistare a lucrărilor de demolare nr. 17136/25.07.2022), dar fără a se fi cuantificat în timp momentul efectiv în care au început lucrările de demolare, Instituția Prefectul va solicita de îndată IPJ Suceava clarificarea acestui aspect. Specialiștii serviciului de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au, spre deosebire de ceilalți membri ai comisiei, competenţa legală de a aprecia dacă acțiuni sau inacțiuni constituie, potrivit legii, contravenţie sau infracţiune şi pot dispune procedural în consecinţă, după caz.

Alexandru Moldovan:

„ Activitatea acestei comisii nu a fost și nu trebuie privită ca o acțiune sancţionatorie vizând instituţii sau autorităţi administrative la nivel local. Scopul  este doar protejarea patrimoniului istorico-cultural la nivelul judeţului Suceava. Trebuie să fim conștienți că moștenirea culturală, istorică, arhitecturală pe care o avem trebuie ocrotită prin toate mijloacele pe care legislația actuală ni le pune la dispoziție și pentru ca acest demers să aibă finalitate, autoritățile și societatea civilă, împreună, trebuie să conlucreze corect și continuu.”

CELE MAI POPULARE